Algemene voorwaarden RecruitMens B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en activiteiten van RecruitMens B.V. (handelsnaam RecruitMens), bekend onder het kvk-nummer 84639296.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten (zowel mondeling, schriftelijk als digitaal, via internet of een vergelijkbaar medium, tot uitdrukking gebracht) welke betrekking hebben op te verrichten diensten, met name het bieden van maatwerk op het gebied van werven en/of selecteren van kandidaten, door RecruitMens B.V. aan opdrachtgevers.
1.2 Toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover zij door RecruitMens B.V. schriftelijk of middels digitale kanalen zijn bevestigd.

Artikel 2. Definities

2.1 Opdrachtgever: de partij voor wie RecruitMens B.V. de uit te voeren diensten verricht.
2.2 Kandidaat: iedere natuurlijke persoon of organisatie die door bemiddeling van RecruitMens B.V. voorgesteld gaat worden bij de opdrachtgever.
2.3 Opdracht: de opdracht (in welke vorm dan ook) die opdrachtgever aan RecruitMens B.V. geeft met betrekking tot het werven en/of selecteren van kandidaten. Uitgevoerd door een op maat gemaakte werving en/ of selectie opdracht doormiddel van een vacaturepakket of een volledige uitbesteding.
2.4 Overeenkomst: schriftelijke overeenkomst, waarin de voorwaarden van de uitvoering van de opdracht zijn neergelegd. Deze overeenkomst is een door opdrachtgever en RecruitMens B.V. ondertekende offerte (of akkoord via mail).
2.5 Tarieven: de vergoeding aan RecruitMens B.V. voor een recruitmentpakket, bemiddeling, opdrachtbegeleiding en afwikkeling van de werving en selectieopdracht.

Artikel 3. Vrijblijvendheid van aanbiedingen/totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Offertes van RecruitMens B.V. zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na dagtekening van de offerte; RecruitMens B.V. is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding ervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 
3.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en RecruitMens B.V. komt tot stand, doordat RecruitMens B.V. een door opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt. Deze overeenkomst is een door opdrachtgever en RecruitMens B.V. ondertekende offerte (of akkoord via telefoon of mail).
3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft RecruitMens B.V. het recht om een deel of het geheel van de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
3.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat aan alle condities waarvan RecruitMens B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, is voldaan. 
Artikel 4. Tarieven

Recruitmentpakketten (Samen Werven):
4.1 De tarieven recruitmentpakketten die RecruitMens B.V. aanbiedt op RecruitMens B.V..nl zijn exclusief BTW.
4.2 Recruitmentpakketten worden op maat gemaakt, dit resulteert in maatwerk tarieven.
4.3 Te betalen bedragen moeten altijd worden voldaan binnen 14 dagen, resultaat van de opdracht heeft hier geen invloed op.
4.4 De betaling wordt voldaan na ontvangst factuur.
Uitzenden, Detacheren en Bemiddeling:
4.5 Tarieven voor uitzenden, detacheren en bemiddeling (uurtarieven) zijn exclusief BTW.
4.6 De basis omrekenfactor is vastgelegd in de overeenkomst (offerte), bepaalde factoren * kunnen resulteren in een hoger uurtarief.
4.7 * De aangestelde kandidaat heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden die gelden voor werknemers in een gelijkwaardige functie in dienst bij opdrachtgever. (o.a. uurtarief , ADV, meer dan 25 vakantiedagen, toeslagen, reiskosten, 13e maand, bonusregelingen en cao verhogingen)
4.8 * Pensioenopbouw zal na 26 gewerkte weken worden doorbelast in het uurtarief.
4.9 * Een hogere risicogroep zal direct worden doorbelast in het uurtarief.
4.10 De wettelijke transitievergoeding is niet opgenomen in het uurtarief en zal achteraf los gefactureerd worden, niet van toepassing als de kandidaat wordt overgenomen door de opdrachtgever.
4.11 Er geldt een vrije overname na 1040 gewerkte uren.
4.12 Bij overname eerder dan de minimale inleentermijn van 1040 uur, geldt een vergoedingspercentage van 25% van het uurtarief vermenigvuldigd met het saldo van 1040 uur minus de tot dan toe gewerkte uren.
4.13 Te betalen bedragen moeten altijd worden voldaan binnen 14 dagen.

Werving & Selectie:
4.15 Alle tarieven voor werving en selectie zijn exclusief BTW.
4.16 RecruitMens B.V. werkt op basis van een vast tarief voor werving en selectie. Het tarief of percentage wordt vooraf telefonisch, per mail of schriftelijk gecommuniceerd.
4.17 Het tarief voor het onderdeel werving en selectie is uitsluitend verschuldigd in geval van een succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan een akkoord op het arbeidsvoorwaardelijk voorstel door de door RecruitMens B.V. aangedragen kandidaat.
4.18 Het tarief voor de volledige uitbesteding wordt berekend over het totale fulltime bruto jaarsalaris (ongeacht het aantal uur) inclusief vaste emolumenten (indien van toepassing 13e maand en auto van de zaak).
4.19 Opdrachtgever is gehouden om binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek aan RecruitMens B.V. de inkomensgegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het tarief evenals de startdatum van de door RecruitMens B.V. geselecteerde kandidaat.
4.20 Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is RecruitMens B.V. gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris te schatten en conform die schatting het tarief te factureren.
4.21 Onder een succesvolle vervulling van opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door RecruitMens B.V. aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie in dienst treedt en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever terzake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door RecruitMens B.V. geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.
4.22 Het te betalen tarief moet altijd worden voldaan binnen 14 dagen, na een akkoord op het arbeidsvoorwaardelijk voorstel door de door RecruitMens B.V. aangedragen kandidaat.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn.
5.2 Betaling dient te geschieden doormiddel van overmaking ten gunste van een door RecruitMens B.V. aan te wijzen bankrekening.
5.3 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven.

Artikel 6. Selectie Kandidaat

6.1 RecruitMens B.V. is geheel vrij in de wijze waarop zij de aan de opdrachtgever voor te dragen kandidaat selecteert.
6.2 RecruitMens B.V. niet verplicht om aan kandidaten persoonlijke of zakelijke referenties te vragen teneinde informatie te verzamelen omtrent het arbeidsverleden en/of persoonlijke verleden van de kandidaat.
6.3 RecruitMens B.V. zal niet actief enige informatie verzamelen betreffende het arbeidsongeschiktheidsverleden en/of de actuele medische gesteldheid van de kandidaat.

Artikel 7. Referenties Kandidaat

7.1 Indien de kandidaat vrijwillig referenties aan RecruitMens B.V. opgeeft, dan is RecruitMens B.V. niet verplicht om die referenties te benaderen en hen te vragen nadere informatie te geven omtrent de kandidaat.
7.2 De eventueel van de referenties en/of de kandidaat verkregen informatie betreffende het arbeidsverleden en/of persoonlijk verleden van de kandidaat zal door RecruitMens B.V. niet op juistheid worden gecontroleerd zodat RecruitMens B.V. geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid van de informatie die RecruitMens B.V. gekregen heeft. Evenmin is RecruitMens B.V. verplicht om die informatie aan de opdrachtgever door te geven.
7.3 RecruitMens B.V. is volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 8. Informatie

8.1 Voor zover de kandidaat zelf informatie aan RecruitMens B.V. geeft omtrent arbeidsongeschiktheidsverleden, huidige medische gesteldheid, arbeidsvoorwaarden bij vorige of huidige werkgever, naam en adresgegevens van huidige en vorige werkgever(s), omstandigheden onder welke vorige arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd, strafblad, werkvergunning, opleidingen en diploma’s, is RecruitMens B.V. niet verplicht om die informatie op juistheid te controleren zodat RecruitMens B.V. ten aanzien van de juistheid van deze informatie geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt.
8.2 Ook ten aanzien van deze informatie is RecruitMens B.V. volledig zelfstandig bevoegd om te beslissen welke informatie zij aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 9. Bescherming en privacy

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij binnen hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen.
9.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door RecruitMens B.V. voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RecruitMens B.V. aan derden bekend te maken. 

Artikel 10. Inspanningsverbintenis

10.1 RecruitMens B.V. is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en/of te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij opdrachtgever of voor uitzenden/detacheren/ bemiddeling.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzichten en conform de normen van goed vakmanschap; RecruitMens B.V. gaat er daarbij vanuit dat de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf verstrekken of die van referenten over hen zijn verkregen, juist zijn. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. RecruitMens B.V. is niet aansprakelijk als door haar geselecteerde kandidaten niet blijken te voldoen aan de verwachting van opdrachtgever.
11.2 RecruitMens B.V. draagt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook die door haar bemiddeling in dienst getreden kandidaten veroorzaken aan opdrachtgever, zijn bedrijf of aan derden.
11.3 Opdrachtgever zal RecruitMens B.V. te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken ten opzichte van RecruitMens B.V. eventueel ingesteld wegens de niet nakoming van de verplichtingen zoals neergelegd in art. 7:658 BW.

Artikel 12. Verantwoordelijkheid opdrachtgever

12.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor leiding en toezicht voor aan haar door RecruitMens B.V. voorgestelde en bemiddelde kandidaten, in welke vorm dan ook, en voor het ter beschikking stellen van de benodigde middelen om de functie naar behoren uit te kunnen oefenen. Voorts is opdrachtgever verantwoordelijk voor al hetgeen van een werkgever verwacht wordt op basis van wet- en regelgeving. Enige aansprakelijkheid voor RecruitMens B.V. is daarbij uitgesloten.
12.2 Voor de beslissing om met een door RecruitMens B.V. geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is opdrachtgever verantwoordelijk

Artikel 13. Wijziging

13.1 RecruitMens B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra RecruitMens B.V. opdrachtgever in kennis heeft gesteld.

Artikel 14. Rechts- en rechterskeuze

14.1 Op de overeenkomst van opdracht, alsmede op de daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. 
14.2 Ten behoeve van RecruitMens B.V. wordt de arrondissementsrechtbank te Arnhem aangewezen als de rechter die uitsluitend bevoegd is kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met, de werving en selectieopdracht en de daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.